Huurvoorwaarden en bepalingen

 

Verhuurder:

Henk en Helga Schepers

Dommelrodelaan 13a

5492 GG  Sint-Oedenrode

 

Artikel 1 Juridische verantwoordelijkheid van verhuurder
Verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de gast, indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten zijn wil. Verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongevallen in en om de woning en andere ongemakken, veroorzaakt door het werk van derden, zoals gemeente, provincie etc. Evenmin kan verhuurder verantwoordelijk worden gehouden voor tijdelijke onderbrekingen van gas, water en elektriciteit. Verhuurder wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuigen, alsmede de kosten voortvloeiende uit het niet op tijd bereiken van het vakantiehuis tengevolge van vertraging.

Artikel 2 Reserveren en prijs
Een reservering is geldig vanaf het moment dat de verhuurder de vereiste aanbetaling heeft ontvangen. Het betalen hiervan houdt in, dat de huurder heeft kennis genomen en akkoord gaat met de hier genoemde huurvoorwaarden en de volledige omschrijving van de woning die hij heeft gehuurd. De prijzen zijn berekend in Euro’s en zijn per woning per week, dag of andere periode, indien zo vermeld in het huurcontract. BTW is hierop niet van toepassing. Kosten van maaltijden, dranken, enz. zijn nooit bij de prijs inbegrepen. Bijkomende kosten, zoals eindschoonmaak, eventuele verbruikskosten, etc zijn bij de woningomschrijving vermeld en nooit bij de prijs inbegrepen, tenzij anders vermeld. Het gebruik van eigen elektrische apparaten met een vermogen van meer dan 100 watt is niet toegestaan in verband met het maximale aansluitvermogen en de kosten van energie.

Artikel 3 Betaling van de huurprijs
Voor iedere reservering dient 30% van de huurprijs worden aanbetaald. Deze aanbetaling dient binnen 7 dagen na reservering door verhuurder ontvangen te zijn. Het restant van de huursom dient uiterlijk 7 weken voor de aanvang van het verblijf in de vakantiewoning door verhuurder op zijn bankrekening ontvangen te zijn. Vindt deze betaling niet plaats, dan zal dit gezien worden als een annulering van de woning door de huurder en zijn de annuleringsvoorwaarden van artikel 4. van toepassing. Verhuurder heeft dan tegelijkertijd het recht de betreffende vakantiewoning opnieuw voor verhuur aan te bieden. Indien een reservering minder dan 6 weken voor de aanvang van de huurperiode plaats vindt, dan dient betaling van de volledige huurprijs per ommegaande plaats te vinden.

Artikel 4 Annulering door de huurder
Elke annulering moet schriftelijk of per E-mail aan verhuurder worden gemeld. Verhuurder brengt de volgende bedragen in rekening, afhankelijk van de datum van annulering door de huurder: annulering meer dan 40 dagen voor de aanvang van de huurperiode 30% van de huursom. Bij annulering tussen de 40 en 7 dagen voor de aanvang van de huurperiode 75% van de huursom. Daarna 100%. Indien de huurder geen gebruik maakt van de vakantiewoning of deze voor het einde van de huurperiode verlaat, zal er geen enkele restitutie plaats vinden. Geadviseerd wordt een annuleringsverzekering af te sluiten.

Artikel 5 Annulering door verhuurder
Indien op één en dezelfde dag twee of meer reserveringen bij verhuurder binnenkomen, hetzij per post, hetzij per e-mail of anders voor dezelfde periode, is verhuurder gemachtigd binnen 48 uur na ontvangst van de bevestig de reservering te annuleren zonder eventuele schade te vergoeden. Indien door onvoorziene omstandigheden verhuurder een huurovereenkomst moet annuleren, zal de huurder hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht en restitutie van aanbetalingen plaatsvinden. Indien de annulering van de huurovereenkomst niet het resultaat is van overmacht dan zal verhuurder bovendien een extra bedrag van 20% van de huursom betalen, zijnde de gebruikelijke vergoeding voor schade en ongemak. Voor eventuele meerdere schade is verhuurder niet verantwoordelijk.

Artikel 6 Klachten en geschillen
Geen enkele klacht zal in behandeling worden genomen indien deze niet binnen 24 uur na het in het bezit nemen van de vakantiewoning aan verhuurder of beheerder is gemeld. Dezelfde regel geldt, indien er zich tijdens het verblijf in de vakantiewoning iets ernstigs voordoet. Indien de huurder weigert bezit te nemen van de vakantiewoning, omdat de staat van de woning niet overeenkomt met wat hij er redelijkerwijs van mag verwachten, dan dient hij onmiddellijk contact op te nemen met verhuurder. Indien het niet mogelijk is om tot overeenstemming te komen, dan dient hij de klacht door een ter zake kundige, een deurwaarde of een notaris te laten verifiëren, teneinde een objectief oordeel te verkrijgen. Het huidige contract is opgesteld en moet worden geïnterpreteerd naar Nederlands recht. Alle geschillen, die uit dit contract zouden kunnen voortkomen vallen onder de exclusieve jurisdictie van het Nederlands kantongerecht.

Artikel 7 Omschrijving
Alle informatie, losbladig, mondeling of op de internet site van verhuurder betreffende de vakantiewoning, de indeling, het meubilair of de desbetreffende voorzieningen is te goeder trouw verstrekt, op basis van gegevens van de eigenaar of geconstateerd naar aanleiding van controles ter plekke door of namens verhuurder. Indien hierin een verandering plaats vindt tussen het moment van reservering en de aanvang van de huurperiode, zal verhuurder de huurder hierover informeren, doch dan kan verhuurder hiervoor niet verantwoordelijk worden gestel. Indien, ondanks alles, de informatie betreffende de vakantiewoning, de indeling, het meubilair, het maximum aantal bewoners of de desbetreffende voorzieningen niet juist blijkt te zijn, dan dient de huurder, de beheerder c.q. de verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, zodat deze het één en ander kan herstellen. Alle informatie betreffende toerisme en sportieve activiteiten is door derden verstrekt en valt buiten de verantwoordelijkheid van verhuurder.

Artikel 8 Aankomst en vertrek
De aankomst in een vakantiewoning vindt normaliter plaats tussen 16.00 en 19.00 uur, tenzij anders overeengekomen. Het wordt aanbevolen om de avond voor vertrek telefonisch contact op te nemen met de beheerder, die de ontvangst regelt, teneinde een precieze tijd en plaats af te spreken en om opnieuw te bellen, indien de afspraak gewijzigd moet worden tengevolge van onvoorziene omstandigheden. Indien deze procedure niet wordt gevolgd, kan de verhuurder niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet in bezit kunnen nemen van de vakantiewoning op het moment, dat de huurder ter plekke arriveert. Op de laatste dag dient de vakantiewoning vóór 11.00 uur te worden verlaten tenzij met de beheerder i.v.m. het vluchtschema toestemming verleent later de woning te verlaten. Hieruit kunnen geen rechten worden ontleent.

Artikel 9 Maximum aantal bewoners
In een vakantiewoning mogen niet meer personen logeren dan in het huurcontract vermeld staan, tenzij vooraf toestemming is verleend door de verhuurder. Indien dit aantal overschreden wordt, kan degene, die de ontvangst regelt de toegang tot de vakantiewoning aan deze extra personen ontzeggen. Indien er op een later tijdstip, buiten medeweten van degene, die de ontvangst regelt, toch extra personen in de woning komen logeren, ontstaat er onmiddellijk door verhuurder een vordering van 25% van de huursom per extra persoon op huurder.

Artikel 10 Huisdieren en roken
In de woning worden geen huisdieren toegestaan. Ook is het niet toegestaan in de woning te roken.

Artikel 11 Waarborg
Bij aankomst in de vakantiewoning dient de huurder aan degene, die de ontvangst regelt de kosten van de eindschoonmaak te overhandigen. Dit bedrag dient contant te worden betaald. De borg dient tegelijk met de laatste termijn te worden betaald. Deze zal aan het eind van de periode en na controle van de inventaris direct worden overgemaakt. Achteraf door minimaal twee onafhankelijke personen geconstateerde schade zal gefactureerd worden aan huurder.

Artikel 12 Schoonmaak
De vakantiewoning dient ordelijk en netjes door verhuurder te worden aangetroffen. Is dit niet het geval, dan moet dit onmiddellijk aan degene, die de ontvangst regelt gemeld worden, zodat deze het één en ander kan herstellen. Gebroken of verloren beschouwde inventaris dient voor het einde van de huurperiode aan verhuurder gemeld te worden, zodat deze dit kan vervangen en verrekenen met huurder.

Artikel 13 Commerciële activiteiten
Het uitoefenen van commerciële activiteiten of iedere andere vorm van bewoning, anders dan voor vakantie doeleinden is ten strengste verboden en kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van deze overeenkomst door verhuurder. Alle schade die verhuurder ondervindt van deze activiteiten, zal verhaald worden op huurder.